پاراشوتT9

P-900

1-ازپاراشوت P-900براي كابين همراه بار تاظرفيت 900كيلوگرم استفاده ميشود.

2-براي كابينها ي شش نفره